หลักสูตร ค.บ.และ ศศ.บ. ลงพื้นที่พบปะกับผู้บริหารและบรรดาครู

27 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พบปะกับผู้บริหารและบรรดาครู เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์อําเภอบันนังสาเรง จังหวัดยะลา เพื่อเก็บข้อมูลในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567