กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองสถาบัน

31 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองสถาบัน 

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน Universiti Sains Islam Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ