ตรวจประเมิน SAR 60

25 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องหูเตี่ย อาคารสังคมศาสตร์