ประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

8 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                 ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา