สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒ ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธี อัญเชิญอัลกุรอาน นายซุลกิบพลี คะแน และเปิดพิธีโดย ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ