สัมมนาหลังฝึกขั้นสังเกตและทดลองสอนในสถานศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ขั้นสังเกต และทดลองสอนในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น ๑๐ ห้อง ๑๐๐๒