อบรม เรื่องการวัดผลทางอิสลามศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม เรื่องการวัดผลทางอิสลามศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา ภายใต้รายวิชา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๙๐๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา