การสัมมนาทางวิชาการ Colloqium สำหรับบัณฑิตศึกษา

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ "Colloqium สำหรับบัณฑิตศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้กับนักศึกษา โดยมี อ.กอเดช อ้าสะกาละ รองคณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง๙๐๕ , ๙๐๖ และ ๑๐๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียตริ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา