อบรมการพัฒนาเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ และการจัดการข้อมูล

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม"การพัฒนาเครื่องมือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ และการจัดการข้อมูล" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา