ชื่อหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

ชื่อและรหัสหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Teaching Islamic Education

          รหัสหลักสูตร        : 25521571102149

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย      : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

                       : ค.ม.  (การสอนอิสลามศึกษา)

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Teaching Islamic Education         

                                   : M.Ed.  (Teaching Islamic Education)