โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 แผน คือ 

  1. แผน ก  แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยต้องศึกษารายวิชาและกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด
  2. แผน ก  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และฝึกประสบการณ์  6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต