รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1. หมวดวิชาสัมพันธ์

2*

2

2

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

6*

31

31

          2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

-

17

17

          2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอน

-

6

6

          2.3 กลุ่มวิชาเอก

-

8

8

3. หมวดวิชาเลือก

-

-

6

4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

36

12

6

รวมไม่น้อยกว่า

36

45

45

5. หมวดวิชาเสริม[1]

-

4 รายวิชา

ไม่นับหน่วยกิต

  1. รายวิชา

 ไม่นับหน่วยกิต

6. กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

-

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

 

หมายเหตุ *  หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต