จำนวนหน่วยกิจ/รูปแบบหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            

แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต