อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1.ครูผู้สอนอิสลามศึกษา

2.นักวิชาการอิสลามศึกษา

3.นักวิชาการทางการศึกษา

4.บุคลากรทางการศึกษา

5.นักบริหารทั่วไป