การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

17 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 คน