นิเทศโรงเรียน

22 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง นิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านล้อแตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี