ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

22 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 24 ได้มีการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยคุณ​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ จาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์  สองเมือง และรองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ และ​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ภายใน คือ อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์