สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ซันนัน โดยหะ)

24 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องวิทยาพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

นายซัยนัน โดยหะ  เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาระการเรียนรู้อัลอัคลาก เรื่อง มารยาทในชีวิตประจำวันที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4