สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 ครั้งที่ 2

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส ๖๑  ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา