สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

6 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  รุ่น ที่ 8​  วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)   นักศึกษา จำนวน 4 คน ดังนี้

1.นางสาวตอฮีเร๊าะ ยูโซะ

2.นางสาวฟาตีมะห์ เปาะเลาะ

3.นางสาวอาสวานี ยายอ

4.นางสาวลูไฮดา สาอะ