ประชุมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2562

9 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์