นิเทศโรงเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ครั้งที่ 3

30 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง นิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านล้อแตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา