ประชุมหลักสูตรประจำเดือนกันยายน 2562

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์