กิจกรรมเสริมความเป็นครู

29 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์มะฮากิม มะนุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้