สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

11 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ ซารีป๊ะ บินอูเซ็ง  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา   วันที่ 11พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)