--คำสั่งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์--

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

6886-2562 1.นางสาวซารีป๊ะ-บินอูเซ็ง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7172-2562 1.นายอับดุลอาซิ-เด็ง 2.นายต่วนสุไลมาน -กูจิ 3.นางสาวซูกายนะห์-มาแห 4.นางสาวสาปีเยาะ-มอมง

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

7987-2562 1.นางสาวอีมาน-อูมา