--คำสั่งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

4799-63 นายซุนกิบพลี คะแน

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563

2591-63 1.ซารีป๊ะ 2.ซัยนัน 3.อีมาน

วัพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

2228-63 1.นส.ซารีนา อาแว 2.นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ 3.นส.สูไรนา สาและ

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562

7659-62 นส.รอดีย๊ะ สานิง