ประชุมหลักสูตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมหลักสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร