สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม 2 (หูเตี๋ย) คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิ  เด็ง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกรุอานโดยใช้สื่อ AR Code ผ่านการเรียนเสริมฆอริบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. นายต่วนสุไลมาน  กูจิ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3. นางสาวซูกายนะห์  มาแห เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอาหรับโดยใช้หนังสือนิทาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. นางสาวสาปีเยาะ  มอมง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1