--เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย--

14 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

34.นายซูกิมัน มามะ

33.นางสาวมุสลีมะห์ มูซอ

32.นายซัมรี ดอเลาะ

31.รุสดี สาเล็ง

30.ฮาสะนะ เสนสะนา

29.มาดีฮะห์ สิเด๊ะ

28.นายอับดุลราศักดิ์ แดวอสนุง

27.อัหซาน ดือเร๊ะ

26.ฮานาฟี วงษ์หลี

25.นางสาวซอลีฮะ มอสาแม

24.นายอัฎฮา ยูโซะ

23.ฮัมดี เจ๊ะเม๊าะ

22.สูดีรือมัน เจะมะ

21. เปาซี อิจิ

20. อัมรัน มะเซ็ง

19. นายมุกตา สาและ

18. อาบีดีน สะมะแอ
17. อัยมาน เจะมูดอ

16. มูหามัดซัยฟู เจ๊ะเฮ็ง 

15. มูบีน สาริซา 

14. แวดาห์รี เปาะแว  

13. ฟะห์มี ปูลา 1         ฟะห์มี ปูลา 2 

12.โซฟียัน ยาการียา

11.ไซฟูดิน เจ๊ะหะ

10.อับดุลมันนาน มะดอรอแม

9.อัซมาน เดอะ

8.กามีละห์ มะยุ

7.สาปีเยาะ มามง

6.นางสาวอาบิร บิลสุลต่าน

5.นายธีรวัฒน์ มูเก็ม

4.นางสาวซูกายนะห์ มาแห

3.นางสาวสุไฮนี สาและ 

2.นางสาวอาฟีฟะฮ์ แวดอเล๊าะ 

1.นายเญาฮารีย์ มือโต ประกอบไปด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3.แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์  4.แบบประเมินความพึงพอใจ