ว. ต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

28 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

ใบลา

คู่มือนักศึกษา

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์

ค.1 และค.2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องการค้นคว้า

ค.3 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำการค้นคว้าอิสระ

ค.4 แบบขอสอบการค้นคว้าอิสระ

ค.5 แบบรายงานผลสอบการค้นคว้าอิสระ

ค.9 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

แบบขอเทียบโอนผลการเรียน

แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ

แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

แบบขออนุญาตสอบปลายภาค

แบบประเมินการค้นคว้าอิสระ

แบบประเมินวิทยานิพนธ์

แบบรายงานการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบเสนอผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558

แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ

ว.1 และว. 2 แบบขอนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ว.3 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ว.4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ว.5 แบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ว.6 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์

ว.7 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.8 แบบรายงานผลสอบวิทยานิพนธ์

ว.10 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ว.11 แบบรายงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ว.12 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา