สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ครั้งที่ 3

13 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส 64 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา