กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

22 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3