--คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ--

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

7789-2565 1.นายโซฟียัน 2.นายเปาซี 3.นายมูหามัดซัยฟู 4.นายอัยมาน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

7489-2565 1.นายมูบีน สารีซา