กิจกรรมค่ายอิสลามศึกษาและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดค่ายอิสลามศึกษาและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนอิสลามศึกษา ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านลิมุด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา