งานเกษียณสาขาการสอนอิสลามศึกษา

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน “เกษียณสาขาการสอนอิสลามศึกษา” ให้กับอาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดขึ้น ณ ห้องอาหาร Sohabat Restaurant โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานและแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณภายในงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากนั้นการจัดงานนี้ยังถือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำรงชีวิต การทำงานด้านการเรียนการสอนทั้งภายในคณะครุศาสตร์และภายนอกคณะ ซึงผู้เกษียณได้ดำเนินและใช้ประสบการณ์ผ่านมาตลอดอายุการทำงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติและการปฏิบัติการพัฒนาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาที่จะทำงานเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด