กิจกรรมการพัฒนามหาบัณฑิตสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

26 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนามหาบัณฑิตสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  

ในวันที่ 14  ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อิสมาอีล  ราโอบ