ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

2 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์