กิจกรรม อาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

14 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       กิจกรรรม อาซูรอสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 13-12-2560

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรรม อาซูรอสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ กับทางมหาวิยาลัยราชภัฏยะลาในวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐   ณ บริเวณรอบหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา