อบรม เรื่องนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน อิสลามศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อบรม เรื่องนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน อิสลามศึกษา ภายใต้รายวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ อิสมาอีล      ราโอบ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา