กิจกรรมอบรม เรื่องการประกันคุณภาพภายนอก

27 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม เรื่องการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้รายวิชา         การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หลูหุ้ย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา