สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

19 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้อง 1002 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา