ประเมิน SAR 60

20 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

19 มิ.ย.61 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา ณ.ห้องประชุมหูเตี๋ย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา