ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

24 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาณวันที่ 19 มิถุนายนพ. ศ. 2561 ผลการประเมินฯ ได้แก่ 3.48