กิจกรรมซูรอสัมพันธ์ ประจำ ฮ.ศ.๑๔๔๐/พ.ศ.๒๕๖๑

18 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท ได้เข้าร่วมกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้