การใช้โปรแกรม SPSS

24 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อบรม บรรยายตามศาสตร์ รายวิชา วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๖๐๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ