ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ ๑

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ ๑  นักศึกษารหัส 60 รุ่น 8 ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา