กิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงานตามศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาระดับปริญญาโท  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร