สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)   นักศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้

1.นางสาวซูไฮลา เจะเก็ง

2.นางสาวฮัมดียะห์ กอและ