สอบวิทยานิพนธ์

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  วันที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)   นักศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้

1.นายมูหัมมัดตอเฮร  บูบากา

2.นายซูไฮรี  เจ๊ะเล๊าะ